הצהרת נגישות

דרכי התקשרות

במידה ומצאתם באתר האינטרנט שלנו מידע שאינו נגיש לרבות תמונות, מסמכים, טבלאות מצגות וכו' ו/או במידה וברצונכם לקבל מידע ו/או עזרה, הנכם מוזמנים לפנות אל מרכז התמיכה והשירות שלנו באמצעות פקס 03-6058485, בדוא"ל: info@armon-hotel.co.il או בטלפון: 03-6055271

פרטי רכז נגישות

בכל שאלה בנושא הנגישות השירות, ניתן לפנות לאחראי הנגישות בחברתנו מר ראובן כהן בטלפון  03-6055271 ,  דוא"ל info@armon-hotel.co.il 

תאריך עדכון הצהרת הנגישות

הצהרת נגישות זו עודכנה לאחרונה בתאריך 17.10.2019.